Home Titulní strana

Vnitřní oznamovací systém

Vnitřní oznamovací systém (whistleblowing) společnosti KRALUPOL a.s.

V souladu se směrnicí EU č. 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“) a se zákonem 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“) zavedl KRALUPOL a.s. (dále jen „povinný subjekt“) vnitřní oznamovací systém (dále jen „VOS“), resp. interní kanál, jenž umožňuje oznamovateli podat oznámení o možném protiprávním jednání v rámci povinného subjektu. VOS představuje souhrn postupů a nástrojů sloužících k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem.

Oznámení je možné podat prostřednictvím VOS, nebo prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému vedeného Ministerstvem spravedlnosti (https://www.justice.cz), případně uveřejněním za splnění podmínek stanovených Zákonem. Oznamování prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému je preferovanou variantou, neboť případnou nápravu zjištěného protiprávního stavu může zajistit přímo povinný subjekt.

Kdo může být oznamovatelem a co musí být obsahem oznámení?

Oznamovatelem ve smyslu Zákona je fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání, a které:

a) má znaky trestného činu,

b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,

c) porušuje tento zákon, nebo

d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie

Z oznamování jsou vyloučeny osoby dle § 2 odst. 3 písm. c) až g) a j).

Ochrana osob a osobních údajů

V otázce ochrany osobních údajů, jakož i v otázce ochrany oznamovatele a nahlašované osoby se postupuje dle platných právních předpisů a vnitřních předpisů. V případě využití oznamování porušení má oznamovatel právo na zachování důvěrnosti a další ochranu. Oznamovatel musí být ztotožněn.

Jak bude s oznámením naloženo?

V závislosti na obsahu oznámení pověřená osoba přijme příslušné kroky a o výsledcích jednotlivých oznámení informuje oznamovatele, pokud to bude možné. Zpětná vazba o výsledcích oznámení je poskytována oznamovateli ve lhůtě přiměřené pro vyhodnocení jeho obsahu a přijetí příslušných kroků.

Jakým způsobem je možné oznámení prostřednictvím VOS podat?

Přijetí oznámení od oznamovatele protiprávního jednání je v rámci VOS svěřeno výlučně příslušné osobě. Příslušná osoba má k dispozici nástroje k zabezpečenému přijímání oznámení (oznámení je možné podat tak, aby se s jeho obsahem mohla seznámit pouze příslušná osoba), a to:

  1. Písemně

    a) elektronicky s PINem X2S6 na adrese  https://app.oznam.to/. VOS je provozován prostřednictvím webové aplikace Oznam.to, která splňuje všechny požadavky zákona včetně požadavků na bezpečnost, důvěrnost a integritu dat.
    b) v listinné podobě na adresu:

KRALUPOL a.s.
Tyršova 535,
278 01 Kralupy nad Vltavou

obálku zřetelně označit „Whistleblowing“

  1. Ústně

    a) telefonicky
    b) žádost oznamovatele i osobně (v přiměřené lhůtě do 14 dnů na sjednaném diskrétním místě).

Příjem ústních oznámení je zajištěn v pracovních dnech a v pracovní době od 8:00 do 14:00 hodin.

Kontakt na příslušnou osobu:

Iva Šlechtová
i.slechtova@kralupol.cz
+420 602 656 432

Co následuje po podání oznámení prostřednictvím VOS?

V závislosti na obsahu oznámení pověřená osoba přijme příslušné kroky a o výsledcích jednotlivých oznámení informuje oznamovatele, pokud to bude možné. Zpětná vazba o výsledcích oznámení je poskytována oznamovateli ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí oznámení či v případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát, o čemž oznamovatele vždy vyrozumí.