Home Titulní strana

Bezpečnost a kvalita

Bezpečnost a kvalita

Bezpečnost, kvalita a environmentální odpovědnost považujeme za klíčové. Jako dodavatelé zkapalněných ropných plynů LPG, technických plynů a pohonných hmot jsme si vědomi potenciálních rizik spojených s manipulací a skladováním pro naše zákazníky i životní prostředí. Ve snaze o maximalizaci bezpečnosti a minimalizaci environmentálního dopadu přijímáme přísná preventivní opatření a neustále sledujeme a zlepšujeme kvalitu našich produktů a služeb.

Jak zajišťujeme bezpečnost a kvalitu?

Naše společnost se pevně zavázala k ochraně životního prostředí a ke zvyšování bezpečnosti na pracovišti. Toho dosahujeme dodržováním směrnic a regulativních požadavků, včetně směrnice statutárního ředitele č. 04/2013, která nás zavazuje k ochraně životního prostředí a zajištění bezpečných pracovních podmínek pro naše zaměstnance. Naším cílem je nejen splnit, ale i překonat, očekávání našich klientů v oblasti kvality a bezpečnosti našich produktů.

Zavedené rutiny a procesy

Každou objednávku zpracováváme individuálně a nikdy nevynecháváme bezpečnostní kroky. Pravidelně kontrolujeme a ověřujeme bezpečnost i kvalitu. Díky tomu je manipulace s plyny bezpečná a jednoduchá.

Kvalitní vybavení a laboratorní testy

Naši technici tráví v laboratořích spoustu času a dohlížejí na kvalitu i zpracování plynů. V případě, že vám dodáváme směsi LPG na míru vašim specifickým přáním, provádíme testy v laboratořích. Každou novou směs před odesláním ze skladu pečlivě ověřujeme a testujeme v laboratořích na nejnovějších analytických zařízeních. Díky tomu máte jistotu, že vám dorazí 100% bezpečný plyn, který splní vaše očekávání. Výstupy laboratorních analýz vám vždy přibalíme k dokumentaci.

Součástí asociace

Jsme členem sdružení petrolejářských společností Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO). Díky tomu se jako všechny společnosti ve sdružení řídíme stejnými pravidly, požadavky, pokyny a nařízeními. Můžete se tak spolehnout, že všechny naše plyny i chladiva odpovídají slibované kvalitě.

Bezpečnostní listy

Co očekávat od jednotlivých typů plynů, jak je používat a čeho se vyvarovat vám prozradí bezpečnostní listy. Díky nim máte jistotu, že plyny splňují všechny normy.

Bezpečnostní listy propanu a propan-butanu CZ

AEROSOL

Butan FCC

Butan

Propan – butan

Rafinát II

Propen

Isobutan

Propan

Bezpečnostní listy propanu a propan-butanu SK

AEROSOL

Bután

Propán

Propán - Bután

Bezpečnostní listy propanu a propan-butanu PL

FCC Butan

BUTAN

PROPAN - BUTAN

Rafinat II

Bezpečnostní listy technických plynů

Směs plynů N2 a CO2

Progeny

PNEUGAS

BIERGAS

ARGON S2, S3

ARGON K2

ARGON He

VODÍK

ARGON H7

ARGON H2

VZDUCH SYNTETICKÝ

VZDUCH STLAČENÝ

ACETYLÉN ROZPUŠTĚNÝ

HELIUM

BALLONGAS

DUSÍK

KYSLÍK

OXID UHLIČITÝ SVAŘOVACÍ

OXID UHLIČITÝ POTRAVINÁŘSKÝ

ARGON

Bezpečnostní listy pohonných hmot

Čepro

Shell V-Power Diesel

Shell V-Power 95

Shell FuelSave Natural 95

Shell FuelSave Diesel

Shell V-Power Racing

AdBlue

BEZOLOVNATÉ AUTOMOBILOVÉ BENZÍNY

Automobilový benzín Super Plus (Verva 100)

Automobilový benzín Super (Efecta 95)

Osvědčení o kvalitě

PROPAN - BUTAN

PROPAN

Zásady našeho podnikání a spolupráce

 • Splňujeme požadavky právních předpisů pro ochranu životního prostředí a bezpečnost práce.
 • Pravidelně školíme a vzděláváme zaměstnance o ochraně životního prostředí a učíme je úzce spolupracovat.
 • Neustále hledáme a využíváme možnosti, jak snížit spotřebu energií.
 • Zdokonalujeme naše preventivní opatření, abychom předešli průmyslovým haváriím. Pokud se tak stane, postupujeme podle havarijních plánů a omezujeme negativní dopad na životní prostředí.
 • Hodnotíme náš dopad na životní prostředí před každou změnou technologie a zvažujeme udržitelnější alternativy.
 • Působíme na své dodavatele a inspirujeme je k tomu, aby se i oni stali šetrnějšími k životnímu prostředí.
 • Snažíme se minimalizovat negativní dopad našich činností, výrobků a služeb na životní prostředí.
 • Posilujeme otevřený přístup a komunikaci s pracovníky, veřejností i dalšími zainteresovanými stranami. Přijímáme nové podněty a reagujeme na ně.
 • Všichni se podílíme na zjišťování, posuzování a řízení možných nebezpečí nebo rizik ve společnosti.
 • Neustále zlepšujeme systém BOZP, čímž snižujeme počet nemocí z povolání, havárie a nehody na pracovištích.
 • Důsledně dodržujeme všechny bezpečnostní předpisy, čímž minimalizujeme vznik pracovních úrazů a nemocí z povolání.
 • Každý zaměstnanec plní naše zásady, a je také pravidelně školen.

Prevence závažných havárií

Staráme se o bezpečnost a ochranu životního prostředí a zdraví při práci pro naše zaměstnance i koncové zákazníky. Pečlivě plánujeme a schvalujeme procesy, díky kterým předcházíme průmyslovým haváriím.

Kontrolujeme bezpečnost práce

Pravidelně provádíme školení bezpečnosti práce a vzděláváme pracovníky jak v rozhodovacích, tak ve výkonných činnostech. Díky tomu každý zná svou pravomoc, a zodpovědnost v případě různých scénářů.

Rozvíjíme prevenci

Pravidelně zavádíme a rozvíjíme preventivní opatření pro dané provozní podmínky. Zvláštní ohled bereme při projektování a zavádění nových technologií, činností, procesů nebo pracovišť.

Řídíme se právními předpisy

Plníme právní předpisy v příslušných oblastech a v souladu s právním prostředím vytváříme aktuální soustavu vnitřních norem stanovujících kompetence, práva a povinnosti jednotlivých subjektů a jejich vzájemné vazby k zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a předcházení průmyslovým, zejména pak závažným haváriím.

Vyhledáváme a minimalizujeme rizika

Neustále vyhledáváme možná rizika a snažíme se předvídat hrozby v provozu. Tato rizika vyhodnocujeme, zvažujeme různé alternativy a plánujeme preventivní opatření, jak možným problémům předejít. Nová preventivní opatření pak obratem předáváme pracovníkům i státním subjektům, aby byli o novinkách informováni.

Investujeme do bezpečnosti

Pravidelně investujeme do bezpečnostních aktivit, ochrany zdraví při práci a prevence průmyslových havárií. Na základě toho volíme kvalitnější a spolehlivější metody a způsoby opatření, čímž zvyšujeme účinnost prevence.

Podporujeme zaměstnance

Trvale podporujeme a motivujeme všechny zaměstnance k posilování odpovědnosti za vlastní bezpečnost a ochranu zdraví a majetek společnosti.

Dokumentujeme bezpečnost a zdraví napříč firmou

Systematicky dokumentujeme, posuzujeme, kontrolujeme a hodnotíme stav, výsledky a systém řízení bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a předcházení průmyslovým haváriím. V případě pozitivního nálezu zajišťujeme okamžitou nápravu nedostatků a dále využíváme výsledky kontrolní činnosti při školení, tréninku a k osvětě.

Spolupracujeme se zaměstnanci i státem

Udržujeme živou komunikaci mezi zaměstnanci, státními orgány i místní samosprávou. Díky tomu všichni dotčení občané i firmy mají přehled o tom, jak navyšujeme úroveň bezpečnosti, chráníme zdraví při práci a předcházíme průmyslovým haváriím.

Prevenci neustále zdokonalujeme a pravidelně procházíme všechny body. V případě, že jsou nedostačující nebo najdeme slabá místa, přepracujeme celý plán, aby dobře sloužil a splnil svůj účel.